Jsme schopni poskytnout Vám právní služby v následujících oblastech:


 Obchodní právo

 • zakládání a rušení obchodních společností a družstev
 • změny v obchodních společnostech a družstvech
 • příprava/úprava/kontrola všech typů obchodněprávních smluv
 • zastupování v obchodních sporech v soudním či rozhodčím řízení
 • zastupování v řízení před obchodní rejstříkem a živnostenským úřadem
 • vymáhání pohledávek

 Občanské právo 

 • zastupování v občanských sporech v soudním či rozhodčím řízení
 • příprava/úprava/kontrola občanskoprávních smluv
 • ochrana spotřebitelů
 • vymáhání pohledávek
 • postoupení či zápočty pohledávek
 • problematika bytů a nebytových prostor
 • převody vlastnictví movitých a nemovitých věcí
 • ochrana vlastnického práva
 • věcná břemena (služebnosti), zástavní a zadržovací právo, zajištění závazků
 • zastupování v dědickém řízené

 Trestní a přestupkové právo

 • zpracovávání trestních oznámení
 • obhajoba v trestních a přestupkových řízeních
 • zastupování poškozených a uplatnění nároku poškozených na náhradu škody v trestním řízení

Municipální právo

 • poskytování právních služeb obcím a městům

Pracovní právo

 • vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • příprava/úprava/kontrola pracovních smluv
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • tvorba vnitřních předpisů a směrnic
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Rodinné právo

 • příprava obsahu předmanželské smlouvy
 • úprava majetkových vztahů manželů za trvání manželství
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení