Nemovitosti:

 • právní vztahy k nemovitostem, spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
 • převody a nájmy nemovitostí
 • příprava, revize kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy
 • věcná břemena a zástavní práva (sepsání zástavní smlouvy i návhru na vklad do katastru nemovitostí a řešení sporů z nich vyplývajících)
 • bytové právo a nájemní vztahy (sepsání, kontrola a revize nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky)
 • směnná smlouva
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupovní  v řízení vedeném katastrálním úřadem jako správním orgánem
 • založení a zápis  společenství vlastníků jednotek 
 • sepsání stanov pro společenství vlastníků jednotek a pro družstva
 • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek a družstva
 • právní poradenství pro stavební společnosti – příprava a revize dodavatelských smluv, jednání o smlouvách
 • právní zajištění developerských projektů