Obchodní právo:

  • sepsání, úprava, kontrola a revize smluv v režimu obchodního zákoníku (kupní smlouva, smlouva a nájmu, smlouva o přepravě, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společentví, smlouva o koupi najaté věci, licenční smlouva a další)
  • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, odstoupení od smlouvy, odstupné, zmaření smlouvy, započtení pohledávek)
  • zajištění závazků (ujednání o smluvní pokutě, ručení a uznání závazku)
  • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů smírem i soudní cestou
  • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích, odpovědnost za vady
  • sepsání návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků v obchodněprávních sporech(odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
  • zastupování fyzických osob podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním řízení
  • sepsání zkráceného rozkazního řízení (platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek) v obchodněprávních sporech