Občanské právo procesní

 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním řízení
 • sepsání návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
 • sepsání ústavní stížnosti
 • sepsání zkráceného rozkazního řízení (platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek)
 • dražby

Občanské právo hmotné

 • práva spotřebitele a spotřebitelské vztahy (uzavření smlouvy, smlouvy uzavřené na dálku, odstoupení od smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu)
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, vydržení)
 • problematika ochrany osobnosti a osobních údajů
 • sousedské vztahy
 • právní služby v dědických věcech (zajištění sepsání závěti notářem, listiny o vydědění, posouzení a vymáhání nároků z dědického řízení, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice)
 • věcná břemena a věcná práva k věci cizí (věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti, právo cesty, apod.)
 • právo zástavní a zadržovací (zástavní smlouva)
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • právní služby v dědických věcech (zajištění sepsání závěti notářem, listiny o vydědění, posouzení a vymáhání nároků z dědického řízení, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice)
 • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy mandátní, smluva o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • právo bytové a nájemní vztahy
 • právo nemovitostí